U cusituru - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
U cusituru.
                  Nà vota u cusituru accussì campava
                  cusìa giacchette e cauzi ara zuava,
                  lavorava ccù ttàla e tanta maistrìa
                  à moda pronta ancora 'un si canuscìa.
                  Cù nù cintimitri misuravid'i spaddhri
                  i mushchi, u shchinu e i sciddhri,
                  'nmijzz'i cosce pigliavad' u cavaddhru
                  picchì tuttu avijdd'a ìjri a pinnijddhru.
                  Tiravad'i signi ccù nù gessu janchi,
                  dirittu cù ' nà squadra i palissandru,
                  ppi stoffa gusava sembi ù fustagnu
                  o ati cose, a seconda dà dumanna;
                  cchì furbiciuni ù signatu tagliava,
                  l'occhiali li scinnìjni sup'ù nasu,
                  guai si nù pocu o tantu sbagliava
                  'un putìa turn'àrrijtu, in ogni casu.
                  'U discipulu pù dunavad' ù 'nchijmu
                  siguijnni  tutt'i dittati du summastu,
                  ca, ogni tantu, ci jittava nà jastima,
                  si chira cà dicìa, unnéra fattu giustu.
                  U jiurnu da prova ghera nù spassu,
                  cù l'acu, u filu, e nù firmagliu mmucca
                  “stà manica ghè longa, chist'è bascia,
                  i sacchetti i vuogli nù poco smussi”.
                  Pù, quannu tuttu ghera cunclusu,
                  doppu càvìa cunsumatu sìa rucchetti
                  ù fijrru cà vràscia, e à machina i cusi,
                  'u risultatu parìa quasi perfettu.
                  Ara festa, quanni vidìjd'ara chiazza
                  i ggenti ccù l'opera sua ben purtata,
                  li vinìa nù poch'i raggia e nà scacazza
                  picchì un l'avijna ancora pagata.
                 

Torna ai contenuti