Serenata della lontananza - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
Serenata della lontananza.(libera rielaborazione di  un brano del complesso folk “Cantannu cuntu”).
                         Vijgni i notti e  ti trùuvi curcata
                         ti canti nà canzuna nnammurata;
                         porti e fineste cà siti sirrati
                         ghinti ù bbenu mij ci tiniti.
                         Però, si dorma, ù la risbigliati
                         dumani, ccù ijùrnu, ciù diciti
                         ghè partutu chir'amandi dispiratu
                         chira cà tant'amuru là purtatu.

                         Furtuna, fammi vijndu divintari,
                         adduvu ù bbeni mij fammici stari.

                         Beddhra, cà 'ndù lijttu stai durmijnnu,
                         'ùn dispirari cà ì tìa 'ùmmi scuurdu,
                         si minni vàj, aspettami cà ritùurnu,
                         'ntramente, tenilu ccù ttìa stù ricuurdu.
                         Ma tu, ganima mia, nùn suffriri
                         cù cori mia aru tùu ghè ligatu,
                         puri su distini mi custringia a partiri
                         ùnni scucchia mmai stà sorta 'ngrata.

                         Furtuna, fammi vijndu divintari
                         adduvu ù bbeni mij fammi turnari.
Torna ai contenuti