Quanti paroli - Tarsia dialetto

Vai ai contenuti
Quanti paroli.
Quanti paroli ca nà vota ài 'ntisi
cu'n sijnti cchiù, ca vani scumparijnni,
si cangia e si stracangia aru paìsi
e 'u passatu oramai si va pirdijnni.

L'amatu nuustu parlari tarsianu
ghé funtana i cultura ca nun muta,
cumi nà puisìa, nù dittàtu luntanu,
ghè nu fùucu sempe vivu e mai si stuta.

Ghia ni facissa nà linga nazzionale,
ppà 'nsignà ara scola a tutti quanti,
ghè ricca i sapùri, sanza guali,
ghè béddhra e si fa vulì bbeni all'istanti.

Tanti paroli si sù mudernizzati
'un tenini cchiù u gustu e a maggìa;
vucabbuli ca sunu oramai scurdati,
ca quanni ghera guagliunu i sintìa.

Ricuurdu: catùuiu e ammasùnare,
a mariòla, u qùuscinu e u cusitùru,
u micciu dà cannìla e a quadàra,
a chiccara du café e u maccatùru.

Si jucava a stecce a aru furzùnu,
ar'ammucciatéddhra, merca e scacògna,
nuvi guagliuni arrijti a nù paddhrùnu,
cchì scarpi o scàuzi, senza vrigogna.

Carùucciulu e romanjìddhru 'nda sacchetta,
tròccula e  pijzzi i ligni ppù fùucu Santu,
i càuzi cchì buttuni ara vrachetta,
cchì frecci cumi l'indiani, sup'anà chianda.

E pijnzi ara scirubétta e ara tijéddhra,
ara scapìcia, o aru puorcu 'nda majìddhra,
ghera Natali, sunavad ' a ciaraméddhra
e a nanna n'avìa priparati i turdìddhri.

Gòi si va gusanna tanta curtisia,
parlanni dicimi “lei” ari pirsuni,
ma prima si dicìa “gnura” e “vussuria”,
“don Cì”, “zù Pè”, “cumpà” ppì taluni.

E si sintìa puri mastu Nicola,
mastu Franciscu, tutti i masti tarsiani;
para nustijerzu, ma u tijmpi vola
e u passatu ghé sempe cchiù luntanu.

E i guagliuni fimmini gherani bbeddhre,
ccù tuppu  o ccù i trecci e i ricchìni,
avìjni i shcòcchi  coma l'uva pizzuteddhra,
e aru pijttu, suttu a cullana, u vàntisinu.

Si a chiri i gòi ci dicimi:
ntartijegnu, o stifagnu, o ciampanu,
sicuru cà 'mbriachi nuvi parimi,
cà stà linga assai li para strana.

U salu si spistava 'ntù murtalu
e u cafè si priparava ccù macinjiddhru,
supa a tavula c'erad'a misala
e u puurcu s'appicava aru gammijddhru.

E pù ancora a middhrarda e a mulogna,
a fica minutiddhra, a mmuttita e a mappina;
c'era chini parlava ccù vùcia murfogna,
e i cantaturi accumpagnati i nù mandulinu.

U stipu, a ciarra, a buatta e u scanaturu,
'ndà culunnetta, parlanni ccù crianza,
c'erad'u postu pp'ù cantaru e u pisciaturu,
(criditimi a mmia, chista 'un né  rumanza).

Tanti paroli suni quasi cancillati,
e a mia singeramente mi venid'u spinnu,
picchì stù patrimoniu di 'ntinati
'in sinni po' ìj accussì, cacafuijnni.

Parlamulu puri gòi stu dialettu,
gamàmula sta linga tarsiana,
ccù l'anima, ccù cori, ccù affijettu,
ca n'ama 'mparata prima dù talianu.

Nà sula pirsuna
Personaggi
Sulu tu e ghhij
Giuramento
Vijndu dispiratu
U scarparu
U cusituru
'A forgia e ù furgiaru
'U barbijri
Ammulaforbici
'U quadararu
'U bannista
'U 'mbrillaru
'U pruvissuri dà musica
'U bigliardu
A Luigi M.
Proseguio
In occasione della visita a Tarsia, il 22 Agosto 2013, di Cécile Kyenge, ministro dell'Integrazione
Cum'a n'arcubbalenu
I vutazzioni cumunali
U gatt'i gnura Malia
'Nà vùcia paisana
'Nà cosa curiusa
Sirinata
Sirinata ara luna
Serenata della lontananza
A' licenza
U poviru pinzionatu
Cani e gatti
Aru Cunsigliu Cumunali
Addur'i na rosa
'Un sugnu frustijri
U spinnu
'Mbrazz'a Gisù Cristi
Na matinat'i vijndi
Canti popolari tarsiani
Donnu Pantu
Torna ai contenuti